สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

     • แบบแปลนบ้านที่ใช้ก่อสร้างหรือแบบแปลนบ้านตามโบชัวร์

     • แปลนระบบไฟฟ้า-ประปา (ถ้ามี)

     • สเปควัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ติดตั้งภายในบ้าน

   

 

การตรวจ ครั้งที่1

•  ตรวจเช็คงานจุด Defect ของงานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล โดยจะทำเป็นรายการ ที่ต้องแก้ไข

•  จัดทำเป็นรายงานและโครงการ ให้กับลูกค้า

 

การตรวจ ครั้งที่ 2

•  ตรวจเช็คตามรายการแก้ไข Defect ต่างๆ ที่ได้ตรวจสอบครั้งที่ 1 ไปแล้ว